نمونه پروژه های استخر اجرا شده

۱- گرمایش استخر به حجم ۳۷ متر مکعب
مکان : اراک
دمای اولیه : ۲۲ درجه
دمای نهایی : ۴۰ درجه

۲- گرمایش استخر به حجم ۲۸ متر مکعب
مکان : لواسان
دمای اولیه : ۱۵ درجه
دمای نهایی : ۲۶ درجه

نمونه های دیگر به زودی اضافه خواهند شد …